Privacyverklaring P&B Holding B.V.

Wij nemen uw privacy erg serieus en nemen adequate maatregelen om uw persoonsgegevens zorgvuldig te verwerken en beveiligen. Wij houden ons daarbij aan de eisen uit de privacywetgeving. In deze privacyverklaring leggen wij graag uit hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

1. Over ons

Bedrijfsnaam:             P&B Holding B.V.

Adres:                         Herastraat 47

Postcode:                    5047 TX

Plaats:                         Tilburg

KvK-nummer:              18049466

Vragen of een verzoek indienen? Neem contact met ons op!

E-mail:             info@2jjdeals.com

Telefoon:        +31 (0)13 4685580

2. Persoonsgegevens

Voor het verlenen van onze diensten, gebruiken wij persoonsgegevens (alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon). Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u:

–           naam

–           adres, e-mailadres, telefoonnummer en overige contactinformatie;

–           nationaliteit;

–           bankrekeningnummer, betaalinformatie;

–           andere persoonsgegevens die u actief aan ons heeft verstrekt, bijvoorbeeld door het aanmaken van een account op onze website;

–           informatie gegenereerd door Google Analytics.

3. Bijzondere persoonsgegevens

Wij hebben niet de intentie persoonsgegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van hun ouders of voogd. Onze website kan echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wanneer u van mening bent dat wij persoonsgegevens van een minderjarige zonder ouderlijke toestemming, neemt u dan contact met ons op via info@2jjdeals.com, zodat we deze gegevens kunnen verwijderen.

4. Wettelijke grondslag

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vereist voor het verwerken van persoonsgegevens een wettelijke grondslag. Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van een of meer van de volgende grondslagen:

Uitvoering van een overeenkomst

Wanneer het noodzakelijk is om gegevens te verwerken om een overeenkomst uit te voeren.

Gerechtvaardigd belang

Wanneer de verwerking van gegevens noodzakelijk is om ons gerechtvaardigde belang of dat van een derde te behartigen, tenzij uw fundamentele rechten en vrijheden zwaarder wegen.

Toestemming

Wanneer u ons toestemming heeft gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken voor specifieke doeleinden, zoals het leveren van onze diensten.

Wettelijke verplichting

De verwerking van gegevens is noodzakelijk om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

5. Doeleinden

We verzamelen, verwerken en delen uw persoonsgegevens uitsluitend wanneer we dat volgens de AVG en UAVG mogen en uitsluitend voor specifieke doeleinden, zoals:

–           het beheer van onze website en ons bedrijf;

–           het personaliseren van onze website voor u;

–           het aanmaken van een account mogelijk maken;

–           het beschikbaar stellen van diensten op onze website;

–           het verzenden van goederen die via onze website zijn aangekocht;

–           het versturen van afschriften van afschriften, facturen en betalingsherinneringen aan u, alsmede het innen van uw betalingen;

–           het verzenden van e-mailberichten waar u specifiek om heeft verzocht;

–           het behandelen van vragen en klachten die door u of over u zijn ingediend met betrekking tot onze website;

–           het beveiligen van onze website en het voorkomen van fraude;

–           het analyseren van uw surfgedrag op onze website om onze website te kunnen verbeteren.

6. Ontvangers van persoonsgegevens

Het kan zijn dat wij uw persoonsgegevens delen met derde partijen, wanneer dit nodig is voor de uitoefening van onze dienstverlening. Indien dit op basis van de uiteengezette doeleinden redelijkerwijs noodzakelijk is, delen we uw gegevens met de volgende partijen, waaronder onze verwerkers:

–           werknemers;

–           leveranciers;

–           mailservers en telefoondiensten;

–           betaaldiensten;

–           etc.

Wij delen uw persoonsgegevens enkel met deze partijen als dit redelijkerwijs noodzakelijk is voor voornoemde doeleinden of om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.

Wij kunnen uw persoonsgegevens vrijgeven aan elk lid van onze groep van bedrijven indien dit op basis van de uiteengezette doeleinden redelijkerwijs noodzakelijk is.

7. Doorgifte naar derde landen

Wij proberen persoonsgegevens zo veel mogelijk binnen de EER te verwerken, maar soms ontkomen we er niet aan om ook diensten buiten de EER in te zetten. Betreffende bedrijven zijn gecertificeerd met een Privacy Shield.

Derden aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken, zijn zelf ook verantwoordelijk voor de verwerking van die gegevens en voor de naleving van de AVG. Als een derde uw persoonsgegevens verwerkt als verwerker (binnen en buiten de EER) namens 2JJ Deals, dan sluiten wij met die partij een verwerkersovereenkomst af die voldoet aan de vereisten van de AVG.

8. Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG. De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn. Sommige persoonsgegevens dienen voor een bepaalde periode teworden bewaard op grond van de wet. Het is dus mogelijk dat wij bepaalde gegevens moeten bewaren voor administratieve doeleinden of wegens wettelijke verplichtingen.

9. Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een bestand met een identificator (een reeks letters en cijfers) dat door een webserver naar een webbrowser wordt gestuurd en door de browser wordt opgeslagen. De identificatiecode wordt dan teruggestuurd naar de server telkens wanneer de browser een pagina van de server aanvraagt.

Cookies kunnen ‘permanente’ cookies of ‘sessiecookies’ zijn. Een permanente cookie wordt opgeslagen door een webbrowser en blijft geldig tot de ingestelde vervaldatum, tenzij deze door de gebruiker voor de vervaldatum wordt verwijderd. Een sessiecookie daarentegen vervalt aan het einde van de gebruikerssessie, wanneer de webbrowser wordt gesloten. Cookies bevatten doorgaans geen informatie die een gebruiker persoonlijk identificeert, maar persoonsgegevens die wij over u opslaan, kunnen worden gekoppeld aan de informatie die is opgeslagen in en verkregen uit cookies.

De soorten cookies die wij op onze website gebruiken, en de doeleinden waarvoor zij worden gebruikt, worden hieronder beschreven:

Soort cookiesDoeleinde
Functionele cookiesDeze soort cookies is nodig om te kunnen surfen op de onze website en om gebruik te kunnen maken van alle functies van de website, zoals de toegang tot beschermde delen van betreffende website. Zonder deze cookies is gebruik van dergelijke functies, waaronder winkelmandjes en elektronische betalingen, niet mogelijk.
VoorkeurscookiesVoorkeurscookies stellen de website in staat om informatie te herkennen die relevant is voor het gedrag en de vormgeving van de website, zoals een voorkeurstaal en -regio.
Analytische cookiesAnalytische cookies verzamelen informatie over het surfgedrag van bezoekers van onze website. We maken gebruik van Google Analytics om een statistische analyse te maken van het paginagebruik en pagina-interacties. Door middel van deze informatie kunnen wij de gedragingen en wensen van de bezoekers van onze site in beeld krijgen, waardoor wij onze website zo gebruiksvriendelijk mogelijk kunnen maken. Wij verbinden statistieken en andere verslagen niet aan individuele personen.  

Weigeren van cookies

De meeste browsers staan u toe om cookies te weigeren, bijvoorbeeld:

a.         in Internet Explorer (versie 10) kunt u cookies blokkeren met behulp van de beschikbare instellingen voor cookieverwerking door te klikken op ‘Tools’ – ‘Internet-opties’ – ‘Privacy’ en vervolgens op ‘Advanced’;

b.         in Firefox kunt u alle cookies blokkeren door te klikken op ‘Tools’ – ‘Opties’ – ‘Privacy’ – ‘Gebruik aangepaste instellingen voor geschiedenis’ en het vinkje ‘Accepteer cookies van sites’ uit te schakelen; en

c.         in Chrome kunt u alle cookies blokkeren door naar het menu ‘Aanpassen en beheren’ te gaan en te klikken op ‘Instellingen’ – ‘Geavanceerde instellingen weergeven’ – ‘Instellingen inhoud’ en vervolgens het kopje ‘Cookies’ te selecteren.

Het blokkeren van cookies heeft een negatieve invloed op de bruikbaarheid van veel websites. Wanneer u cookies blokkeert, kunt u niet alle functies van onze website gebruiken.

10. Uw rechten

We informeren u graag over de rechten die u heeft en de invloed die u kunt uitoefenen op de verwerking van uw persoonsgegevens. Wilt u een van deze rechten uitoefenen, neemt u dan contact op per e-mail via info@2jjdeals.com.

Inzage, rectificatie en wissen

U heeft het recht om te weten welke persoonsgegevens we van u verwerken en u mag ons vervolgens verzoeken om deze gegevens te rectificeren of te wissen.

Beperking van de verwerking

Onder bepaalde omstandigheden heeft u het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld wanneer de gegevens niet meer juist zijn, de verwerking onrechtmatig is of in afwachting van een beslissing op het bezwaar dat u heeft gemaakt tegen de verwerking.

Gegevensoverdraagbaarheid

Indien de verwerking berust op uw toestemming en de verwerking geautomatiseerd is gedaan, heeft u het recht om de persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te verkrijgen. Voorts heeft u het recht om die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen.

Recht van bezwaar

Onder bepaalde omstandigheden heeft u het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde vormen van verwerking, waaronder het verwerken voor directe marketingdoeleinden.

Intrekken toestemming

Verwerken wij uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming? Dan kunt u uw toestemming op ieder moment intrekken. Vanaf dat moment verwerken wij uw persoonsgegevens niet meer, tenzij er (ook) een andere grondslag is om uw gegevens te verwerken.

Klachten

Heeft u klachten over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan? U heeft het recht om uw klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder (Autoriteit Persoonsgegevens) via: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap.

11. Beveiliging van persoonsgegevens

Wij hebben passende organisatorische en technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen misbruik, verlies, of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken. Mocht u desondanks het idee hebben dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd of er aanwijzingen van misbruik zijn, neemt u dan contact met ons op.

12. Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. We raden u aan om regelmatig na te gaan over er aanpassingen zijn gedaan.

Deze Privacyverklaring is laatst gewijzigd op 12-05-2021